آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – توابع گرافیکی

بدون هیچ مقدمه ای میرم روی اصل موضوع
نکته: برای استفاده از توابع زیر باید ابتدا حالت گرافیک را فعال کنید.
circle: برای ایجاد دایره در گرافیک ++C استفاده می شود. دارای سه آرگومان است که دو آرگومان اول مرکز دایره را مشخص می کند و آرگومان سوم هم شعاع دایره را مشخص می کند.
مثال:

circle_cpp
rectangle: برای ایجاد مستطیل یا مربع در گرافیک ++C است. چهار آرگومان دارد که دو آرگومان اول x و y اول و دو آرگومان دوم xوy محل دوم را مشخص می کند.
مثال:
یک مستطیل ایجاد می شود:
rectangle_cpp
در تصویر زیر چگونگی ایجاد شکل را میبینید:
rectangle2_cpp
setcolor: برای رنگ کردن خط های رسم ها در حالت گرافیک است. این تابع یک آرگومان می گیرد که نشان گر رنگ مورد نظر است. این عدد بین ۱ تا ۱۵ است. این تابع حتما باید قبل از ایجاد یک شکل باشد تا تنها آن شکل رنگ شود. اگر بعد از این تابع چند رسم انجام دهید تمام رسم ها به این رنگ درمی آیند.
مثال:
setcolor_cpp
setbkcolor: یکی دیگر از توابع گرافیک است که برای ایجاد رنگ پس زمینه است. این تابع یک آرگومان دارد که عددی بین ۱ تا ۱۵ است که رنگ را مشخص میکند.
مثال:
setbkcolor
هاشور: برای ایجاد هاشور و استفاده از آن از دو تابع استفاده می شود.
۱- setfillstyle
۲- floodfill
setfillstyle: برای ایجاد هاشور استفاده می شود. دارای دو آرگومان ورودی است که اولی نوع هاشور را مشخص می کند که عددی است بین ۱ تا ۱۱ و دومین آرگومان رنگ هاشور را مشخص می کند که عددی است بین ۱ تا ۱۵٫
floodfill: حالا نوبت می رسد به استفاده از هاشوری که ایجاد کرده ایم.
مثال: میخواهیم هاشور ایجاد کرده را درون یک دایره استفاده کنیم که رنگ دایره برابر ۵ است:
floodfill_setfillstyle_cpp
توضیحات: همانطور که در کد میبینید تابع floodfill دارای سه آرگومان ورودی است. آرگومان های اول و دوم نقطه ای را مشخص می کند و آرگومان سوم هم عددی را مشخص می کند که هاشور می خواهد تا آن رنگ استفاده شود. اگر دقت کنید متوجه می شوید که رنگ دایره برابر با ۵ است و آرگومان سوم تابع floodfill هم برابر ۵ است پس تابع هاشور را از نقطه ی ۱۰۰ و ۱۰۰ شروع به زدن می کند و تا رنگ ۵ ادامه می یابد.
تمرین: ایجاد این شکل با for :
for_9_graphic_cpp
همه مربع هستند و اندازه ی هر ضلع آنها ۷۰ پیکسل و فاصله هر ضلع آنها با ضلع مربع دیگری ۲ پیکسل است.
اطلاعات بیشتر در مورد توابع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *