آموزش برنامه نویسی ++C – عملگرهای ساده – Type Cast

عملگر ها:

ساخت برنامه ی جمع,تفریق,ضرب و تقسیم:

 

 

توضیحات:کد دومقدار aوb را از ما میگیرد و به ترتیب در متغیر های zarbوjamوtafrighوtaghsimکه از نوع int هستند قرار میدهد و در اخر دستور coutبا ما نشان میدهد.

مقایسه ی عملگر ها در ریاضی و در زبان برنامه نویسی C++:

 

عملگر رياضي عملگر در c++
+ +
x *
/(تقسيم) /
باقيمانده %

تمرین: برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و خروجیی بدهد که چند روز و چند هفته و چند ماه و چند سال است.

قبل از دیدن کد بهتر است خودتان برای حلش تلاش کنید.

 

 

 

 

توضیحات:همانگونه که میبینید در بعضی از خط با این نوع کد ها مواجعه میشوید:

 

یا

در این کد ها مقدار nتقسیم بر عددی میشود و باقی مانده تقسیم در خودn قرار میگیرد.

برای کم کردن کد و سرعت بخشیدن به پردازش از متغیر هایی میتوان استفاده کرد که مخصوص اینکار هستند:

+=,-=,*=,/=,%=

مثال:

 

 

مثال:برنامه ای بنویسید که مقداری از ورودی گرفته و با عدد ۵ چهار عمل اصلی را انجام دهد و دوباره در در خودش بگذارد و نمایش دهد:

 

متغیر های دیگری هم در ++Cداریم که برای اضافه کردن و کم کردن یه واحدی است:

 

 

یعنی در کد اول(n++;) اگر n=1باشد با اجرا این کد مقدار n=2میشود و در کد دوم اگر مقدار n=1باشد با اجرا این کد مقدار n=0میشود.برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید

Type Cast:

تبدیل مقدارها از نوعی به نوع دیگر است.typecastدر کامپیوتر دو نوع است.

  1. Implicit Type Cast
  2. Explicit Type Cast

مثال از implicit:

 

 

 

در خروجی باید ۱٫۵ چاپ شود ولی به خاطر اینکه a  از نوع int است و اعشار نمی پذیرد اعشار حذف میشود و عدد صحیح باقی میماند و فقط ۱ چاپ میشود.

نکته: نوع int  عدد را گرد نمیکند فقط قسمت اعشارش را حذف میکند.

مثال ۲:

 

 

نوع جدیدی از متغیر را میبینید که long intاست و دارای بازه ی منفی ۲میلیارد تا ۲میلیارد است و مقدار ضرب در آن قرار میگیرد پس نباید عدد خراب شود ولی عدد در نمایش اشتباه است و خراب شده.در این نوع از تبدیل عدد به سمت نوع متغیر که دارای بازه ی کوچکتری است میل میکند.

Explicit Type Cast:

کد اسکی چیست؟هر حروف و عدد و نماد و… که کاراکتر باشد به صورت عددی در می آید وسپس توسط سیستم پردازش میشود.

در Explicit Type Cast ما از این کد ها استفاده خواهیم کرد.

کداسکی:(ASCII Codes)

ASCII_TABLE

مثال:تبدیل نوع int با char:

 

 

در خروجی کاراکتر Aنمایش داده میشود اگر در جدول هم نگاه کنید همین را می یابید که کد اسکی Aبرابر۶۵است.

مثال۲:تبدیل یک کاراکتر به کداسکیش:

 

 

کد کاراکتر a را به نوع int تبدیل میکند.

مثال ۳:جمع دو کاراکتر:

char sum

خروجی…

showchar

کاراکتر های aوb به کداسکیشان تبدیل شده و دو کد اسکی با هم جمع شده و کاراکتری که کد اسکیش حاصل جمع دو کداسکی است نمایش داده میشود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *