بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – آرایه ی دو بعدی (۲D Array)

آرایه ی دو بعدی چیست: آرایه دو بعدی به آرایه ای گفته می شود که دارای ستون و سطر است بطوریکه بُعد اول مربوط به سطر ها و بُعد دوم مربوط به ستون ها می باشد. مانند یک ماتریس سه در سه.
روش تعریف آرایه دو بعدی:
نوع متغیر نام متغیر [تعداد سطر][تعداد ستون];

پس از تعریف کردن آرایه ی دو بعدی فوق بعدی قسمتی از حافظه رم بصورت شکل زیر بوسیله آن متغیر اشغال می شود.

آرایه ی دو بعدی

مقدار دهی به آرایه ی دو بعدی:
متغیر بالا را در نظر بگیرید برای مقدار دهی به آن بصورت زیر عمل می کنیم.
نام متغیر [تعداد سطر][تعداد ستون] = {{سطر اول},{سطر دوم},{سطر سوم}};

با انجام این کار خانه های متغیر A بصورت شکل زیر پر می شوند.

آرایه ی دو بعدی

نکته: برای مقدار دهی اولیه به آرایه ی دو بعدی بصورت زیر عمل می کنیم.

روش مقدار دهی به یک خانه ی بخصوص در آرایه ی دو بعدی:
نام متغیر[شماره سطر][شماره ستون]=عدد مورد نظر;

با اینکار ما ابتدا به خانه ای اشاره می کنیم که در سطر دو و ستون یک قرار دارد و با توجه به تصویر بالا این خانه عدد ۸ را در خود ذخیره کرده است که بعد از استفاده از این کد به عدد ۵ تغییر خواهد کرد.
خروجی گرفتن از آرایه ی دو بعدی:
در آرایه ی دو بعدی دو روش خروجی گرفتن وجود دارد. مورد اول خروجی گرفتن تنها از یک خانه و مورد دوم خروجی گرفتن از کل خانه های آرایه.
خروجی گرفتن از یک خانه:

پس از نوشتن این کد محتوای خانه ای به نمایش گذاشته می شود که در سطر اول و ستون دوم قرار دارد و با توجه به عکس آن خانه با عدد ۶ پر شده است پس عددی که در خروجی به نمایش گذاشته می شود عدد ۶ می باشد.
خروجی گرفتن از تمام آرایه:
هنگامی که بحث از بنمایش گذاشتن تمام آرایه به میان می آید بطور حتم به For تو در تو نیازمندیم.
برای این کار بصورت زیر عمل میکنیم:

نکته: دستور “\t” پس از نمایش هر عدد هشت کاراکتر به جلو می رود.
خروجی:

آرایه ی دو بعدی

نحوه ورودی گرفتن از آرایه ی دو بعدی:
ورودی گرفتن از یک خانه:

با استفاده از کد بالا در واقع عددی که در صفحه کلید وارد می کنید بجای خانه ای از متغیر A در سطر یک و ستون صفر قرار می گیرید.
وارد کردن تمام اعداد یک آرایه:
برای این عمل نیز به For تو در تو نیازمندیم و بصورت زیر عمل می کنیم.

با استفاده از کد بالا می توان یک آرایه ی دو بعدی را مقدار دهی کرد.
تمرین:
برنامه ای بنویسید که آرایه با تعداد سطر و ستون تعیین شده بوسیله ی کاربر ساخته شود و پس از پر کردن خانه ها آن آرایه را نمایش دهد.

نکته: استفاده از تابع ()clrscr برای این بود که اعداد وارد شده را پاک کرده و بر زیبایی برنامه افزوده شود.
پیشنهاد: از اعداد بزرگ برای سطر و ستون استفاده نکنید زیرا فقط خستگی خود را بهمراه دارد.