بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی در ++C – پارامتر های تابع و ارسال پارمتر به صورت call by value

پارامتر های تابع شامل دو قسمت هستند:
۱- صوری ( formal )
۲- واقعی ( actual )

صوری

به متغیر های تابع که هنگام ایجاد تابع ایجاد می کنیم تا در داخل تابع از آن ها استفاده کنیم پارامتر های صوری یا formal گویند.
مثال: ایجاد یک تابع

توضیحات: به متغیر های a و c پارامتر های صوری تابع گویند.

واقعی

پارامتر های واقعی یا actual یا آرگومان های تابع در واقع همان مقادیری هستند که هنگام استفاده از تابع در تابع main استفاده می کنیم.
مثال در تابع main :

توضیحات: مقادیر ۵ و ۶ که درهنگام فراخوانی تابع استفاده شده اند همان پارامتر های واقعی هستند.

ارسال پارامتر های تابع به روش call by value

این روش ساده ترین نوع ارسال مقدار به تابع است به این صورت که مقادیر پارامتر های واقعی در صوری کپی می شود و سپس تغییرات فقط بر روی پارامتر های صوری صورت می گیرد.
در مثال زیر آن را اثبات می کنیم.
مثال:

خروجی:
output_call_by_value
توضیحات: همانطور که دیدید هنگامی که به مقدار a تابع main در داخل تابع f1 یک مقدار اضافه شد مقدار آن یک عدد زیاد شد اما مقدار a در داخل تابع main تغییر نکرد پس نتیجه می گیریم که در این روش ارسال پارامتر واقعی به تابع هر تغییر در پارامتر صوری تاثیری بر متغیر تابع main نمی گذارد.