بایگانی برچسب: s

آموزش زبان ++C - مقدمه

آموزش برنامه نویسی ++C – آرایه (Array)

مواردی که مورد استفاده قرار میگیرد:

زمانی استفاده می شود که شما به تعداد بسیاد زیادی متغیر نیازمند باشد.

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که نمرات ۱۰۰۰ دانشجوی یک دانشگاه را از ورودی بگیرد. خب اگر دقت کرده باشید ما نمیتوانیم ۱۰۰۰ متغیر را تعریف کنیم و غیر ممکن به حساب می آید. این زمان زمان استفاده از آرایه است.

ساختار کلی:

تعداد اندیس ها یا تعداد اعضای آرایه]نام آرایه    نوع];

مثال:

ما در اینجا آرایه ای تعریف کرده ایم از نوع int که دارای ۱۰ عضو است.

وقتی ما یک آرایه تعریف می کنیم  در RAM به اندازه ی تعداد اعضایی که برای آرایه گذاشته ایم از نوع int  فضا اشغال می شود.

آرایه ها مانند مجتمعی در RAM  کامپیوتر می مانند که دارای خانه هایی هستند که به هر کدام از آن خانه ها اَندیس آرایه (index) گفته می شود.

نکته: در اولین آرایه ای که ایجاد کردیم ما متغیری به نام A در کامپیوتر ایجاد نکرده ایم بلکه یک مجتمعی ایجاد کرده ایم که دارای اندیس هایی است که در واقع اندیس ها به عنوان چیزی هستند که ما ایجاد کرده ایم.

در این آرایه ۱۰ اَندیس وجود دارد که شماره های اَندیس ها در هر آرایه ای از ۰ شروع می شود.

RAM:

index_array

همانطور که مشاهده می کنید در بالای هر اَندیس شماره ی آن نوشته شده است که اولین اندیس از ۰ شروع می شود و تا ۹ ادامه می یابد. پس هر تعداد عضوی که به آرایه می دهید اندیس های آرایه تا یک عدد کمتر از تعداد اعضای اندیس ایجاد می شود.
مقدار دهی اولیه با مثال:
حالت اول: مقدار دهی به یک اندیس پس از تعریف آرایه:

در RAM:

index_array2

همانطور که مشاهده می کنید در اندیس شماره ی ۲ مقدار ۵ قرار گرفته است.
حالت دوم مقدار دهی: مقدار دهی به تمام اندیس های آرایه در هنگام تعریف آن:

 

برای این نوع مقدار دهی باید مقادیر را در یک بلاک بگذاریم و با کاما از هم جدا کنیم.

چاپ اندیس های آرایه:

چاپ یک اندیس:

در این حالت مقداری که در اندیس ۵ از آرایه ی A وجود دارد چاپ می شود.
معمولا برای استفاده بهتر از آرایه ها آنهارا در یک حلقه ی for قرار می دهند و با استفاده از for از آرایه استفاده می کنند.
چاپ تمام اندیس های یک آرایه:

چون اندیس های آرایه از ۰ شروع می شوند ما مقدار i را ۰ گذاشته ایم و چون اندیس های آرایه تا یک عدد کمتر از تعداد اندیس هایی که برای آرایه انتخاب کردیم است پس باید ۱۰>i بگذاریم.

می توانستیم شرط for را اینطور هم بنویسیم:

تمرین:
آرایه ای تعریف کنید از نوع int که تعداد اندیس های آن را ۱۰ قرار دهید و آنرا مقدار دهی اولیه کنید و اعدادی که در آن زوج است را چاپ کنید:

تمرین:
برنامه ای بنویسید که یک آرایه در آن تعریف کنید با مقدار دهی اولیه با اندیس ۱۰ که اعضای آنرا با هم جمع بزند و در خروجی نشان دهد:

نکته: می توانیم به جای دستور endl برای رفتن به خط بعد از دستور “n\” در cout استفاده کنیم.
اطلاعات بیشتر در مورد آرایه